Spotkania

Trzecie spotkanie i warsztaty w CAR Sant Cugat

Warsztaty oraz trzecie spotkanie odbyły się w dniach 6-8 kwietnia 2016 roku w Sant Cugat w Hiszpanii.

Warsztaty (program)

Warsztaty zostały zorganizowane 6 kwietnia 2016 roku przez CAR Sant Cugat w celu przedstawienia wyników drugiej fazy projektu oraz propozycji stosowania przygotowanej perspektywy przez naukowców zajmujących się podwójną karierą. W warsztacie wzięło udział ponad 100 osób (naukowcy, doktoranci, sportowcy, uczestnicy innych projektów finansowanych przez Unię Europejską, itp.).

Oprócz prezentacji prac prowadzonych przez konsorcjum od początku projektu oraz wyników drugiego etapu, partnerzy GEES przedstawili studium przypadków oraz możliwości zastosowania projektu. Powyższy czas został także przeznaczony dla liderów innych unijnych projektów sportowych, aby mogli przedstawić publiczność z zadaniami i rezultatami swoich działań. Warsztaty zakończyły się wizytą w obiektach CAR.

Trzecie spotkanie (raport)

Połowa dnia została przeznaczona na prezentację rezultatów drugiej fazy projektu. Partnerzy mieli możliwość dyskusji i rozpoczęcia analiz wyników zebranych przez koordynatora naukowego projektu z Uniwersytetu Vrije w Brukseli.

Druga faza projektu miała na celu identyfikację i opracowanie profilu kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw) wymaganych przez ekspertów realizujących usługi w zakresie wspierania podwójnej kariery w celu zoptymalizowania wsparcia obejmującego przygotowanie zarządzanie i/lub ukończenie podwójnej ścieżki kariery.

Kluczowe rezultaty (więcej informacji)

– 256 ekspertów realizujących usługi w zakresie wspierania podwójnej kariery (DCSP) wypełniło ankietę, stopień ukończenia wyniósł 49%

– Profil przeciętnego DCSP przedstawia się następująco:

o średni wiek: 44.1 lat
o 51.50% mężczyzn, 49.50% kobiet
o 29% pracuje na pełen etat
o większość respondentów pracuje na uniwersytetach (30%), szkołach średnich (18%) oraz szkołach i centrach sportowych (17%)

– Większość DSCP (85%), którzy wzięli udział w ankiecie nie szkoliło się konkretnie w zakresie ścieżek podwójnej kariery

– DCSP zostali poproszeni o ocenienie znaczenia i poziomu posiadania 35 kompetencji, których używają w codziennej pracy. Ankieta wykazała, że istnieje zależność pomiędzy najważniejszymi kompetencjami a jakością usług. Ponadto DCSP podkreślili znaczenie podnoszenia kompetencji – istotnie, był to obszar, w którym widoczne były największe różnice pomiędzy oceną znaczenia tych kompetencji a oceną ich opanowania.

– Największe różnice w ocenach znaczenia i posiadania poszczególnych kompetencji można było zauważyć w poniższych obszarach:

Posiadanie Znaczenie Różnica
Umiejętność przygotowania sportowców podejmujących ścieżkę podwójnej kariery do specyficznych wyzwań 3.51 4.18 0,67
Umiejętność stymulowania autonomii i niezależności w trakcie podwójnej kariery 3.84 4.47 0,63
Umiejętność rozumienia kluczowych punktów na ścieżce podwójnej kariery powiązanych z długoterminową ścieżką rozwoju sportowców 3.65 4.25 0,6
Obserwacja stanu zdrowia sportowca realizującego podwójną ścieżkę kariery 3.82 4.41 0,59
Umiejętność podnoszenia kompetencji sportowca realizującego podwójną ścieżkę kariery obejmujących organizację i planowanie życia 3.76 4.35 0,59

– W badaniu zostało przedstawionych 6 scenariuszy, które mogą być rozpatrywane w codziennej pracy DCSP. Najczęściej doświadczane przez nich to:

o scenariusz #3 (84%) : W związku z (przyszłą) karierą zawodową sportowiec realizujący podwójną ścieżkę kariery chce wybrać najlepszy plan studiów. Chcesz mu pomóc dokonać najlepszego wyboru toku nauki, który umożliwi mu w przyszłości połączenie i zrealizowanie zarówno treningów jak i nauki.

o scenariusz #4 (87%) : Sportowiec ma rozpocząć trudny rok na studiach, który koliduje z jego ważnymi zawodami i treningami (np. nieobecności na zajęciach, egzaminach, praktykach, itp.). Chcesz pomóc sportowcowi w realizacji celów zarówno naukowych jak i sportowych.

– Zidentyfikowano istotne kompetencje (najważniejsze pośród wszystkich scenariuszy), do trzech pierwszych z nich należą:

1. Umiejętność pobudzania samodzielności i niezależności u osób podejmujących ścieżkę podwójnej kariery.

2. Umiejętność traktowania każdej osoby w sposób indywidualny.

3. Umiejętność spojrzenia na życie studenta podejmującego ścieżkę podwójnej kariery w sposób holistyczny, całościowy.

Pozostały czas przeznaczono również na przygotowania do prac przy trzeciej i czwartej fazie projektu. Zdecydowano, że metodologia jakościowa (grupy fokusowe) będzie prowadzona przez wszystkich partnerów, aby umożliwić rozwój kompetencji wszystkich ekspertów wspierających podwójną karierę. Etap ten planowo ma zakończyć się w lecie 2016 roku.

 

 

Drugie spotkanie i sympozjum

Drugie spotkanie odbyło się w dniach 21-22 września 2016 roku w Amsterdamie. Sympozjum miało miejsce 23 września.

W trakcie pierwszej części spotkania 20 delegatów dyskutowało nad wynikami zebranymi w ankiecie dotyczącej kompetencji niezbędnych do efektywnego realizowania podwójnej kariery naukowej i sportowej.
Raport  ze spotkania

Kluczowe rezultaty (więcej informacji)

– Stopień ukończenia wyniósł 43% (3 252 sportowców)
– Największe wyzwanie stanowiły następujące scenariusze:
1. Scenariusz #3: „Harmonogram treningów i zawodów oznacza, że ważne zajęcia na uczelni. Musisz nadrabiać zaległości w trakcie i/lub po treningach oraz zawodach.”
2. Scenariusz #6:” Uprawianie sportu i jednoczesne studiowanie sprawia, że prowadzenie bogatego życia towarzyskiego pozasportowego staje się wyzwaniem. Musisz znajdować równowagę pomiędzy podwójną karierą a życiem towarzyskim.”

Analiza jakości wyników została dokładnie przedstawiona a działania upowszechniające projekt zostały precyzyjnie zrecenzowane.

W drugiej części spotkania delegaci przygotowali kwestionariusz ankiety dotyczące kompetencji ekspertów wspierających realizowanie podwójnej ścieżki kariery na podstawie ich zadań oraz wyników przedstawionych scenariuszy. Przewidziano również czas na przygotowanie do sympozjum.

Time was also dedicated to the preparation of the Symposium.

W sympozjum wzięło udział ponad 70 osób (trenerzy, dydaktycy, naukowcy, przedstawiciele federacji sportowych, przedstawiciele rządowi). Eksperci GEES zaprezentowali i przeanalizowali wyniki ankiety dotyczącej kompetencji sportowców. Na koniec spotkania odbyła się sesja, w trakcie której wszyscy uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z projektem.

 
Spotkanie inauguracyjne
Spotkanie inauguracyjne GEES odbyło się w INSEP (Narodowym Instytucie Sportu i Wychowania Fizycznego) we Francji 26 i 27 stycznia 2015 roku. Wzięło w nim udział 20 ekspertów w dziedzinie badań nad podwójną karierą i ekspertów realizujących usługi w zakresie wspierania podwójnej kariery z 9 krajów uczestniczących.

Delegaci omówili i określili pakiety robocze, metodologię, planowanie i rezultaty związane z GEES oraz otrzymali informacje na temat zarządzania finansami i upowszechniania wyników.

Raport ze spotkania inauguracyjnego

 

 

 

logogees EU flag-Erasmus+_vect_POSlogo_AWFiS

Print Friendly, PDF & Email